24 kwietnia, 2019  | 

Wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro

Znak sprawy: 1/2019

Termin składania ofert: 2019/05/24 10:00

GALERIA I OŚRODEK PLASTYCZNEJ TWÓRCZOŚCI DZIECKA W TORUNIU 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Ogłoszenie dotyczy – zmówienia publicznego poniżej 30000 euro

SEKCJA  I   ZAMAWIAJĄCY

 1. Nazwa i adres: Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka 87-100 Toruń

Rynek Nowomiejski 17

 1. Adres strony internetowej zamawiającego: www.galeriadziecka.com
 2. Adres strony internetowej,pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
 3. Rodzaj zamawiającego: jednostka kultury

SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont i osuszenie pomieszczeń piwnicznych w budynku Galerii Rynek Nowomiejski 17 wraz z osuszeniem zewnętrznej ściany frontowej pod poziomem gruntu

 1. Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie remontu piwnicy od strony frontowej budynku Galerii Rynek Nowomiejski 17 w którego zakres wejdzie skucie tynku z zagrzybionych ścian, skucie posadzki, osuszenie maszynowe oczyszczonych ścian i podłogi, wykonanie hydroizolacji pionowej i poziomej,wymiana ścianki działowej pod schodami piwnicznymi, wymiana wentylacji i oświetlenia na energooszczędne, położenie nowej posadzki z płytek, otynkowanie i malowanie pomieszczeń piwnicznych z wymianą drzwi wewnętrznych.

            Wykonanie osuszenia ściany frontowej budynku Galerii Rynek Nowomiejski 17 od strony

zewnętrznej wraz z remontem doświetlaczy piwnicznych i ich osłon w którego zakres

wejdzie usunięcie zniszczonych elementów doświetlaczy, wykonanie wykopu

odsłaniającego ścianę frontową na poziomie piwnic, skucie tynku z zawilgoconej ściany

zewnętrznej i doświetlaczy wraz z osuszeniem i wykonaniem hydroizolacji pionowej,

wymiana zewnętrznych świetlików piwnicznych  wraz z renowacją osłon , przywrócenie

kamiennej kostki brukowej do stanu poprzedniego oraz wywóz i utylizacja gruzu.

 1. Wspólny słownik zamówień (CPV):

Główny kod CPV :          45000000-7   Roboty budowlane

 

Dodatkowe kody CPV:   45453100-8   Roboty renowacyjne

                                          45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów    

                                                                 budowlanych  

 1. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

 

Remont musi zostać wykonany najpóźniej do 31.08.2019 r.

SEKCJA III   INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

Podmiot podejmujący się realizacji zamówienia musi posiadać doświadczenie w zakresie osuszania budynków poświadczone stosownymi certyfikatami i referencjami, oraz przeprowadzać prace pod nadzorem specjalisty mykologa z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem.

KRYTERIA OCENY OFERT

 1. Kryteria oceny ofert: najniższa cena , okres trwania gwarancji, posiadane kwalifikacje zapewniające jakość przeprowadzanych prac remontowych
 2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 603 126 074 Adam Tułodziecki
 1. Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający

     przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub

     informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  Nie dotyczy

 1. Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu

     konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert,  

     jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Nie dotyczy

 1. Termin i miejsce składania ofert: 24.05.2019 godz. 10.00 Sekretariat

    Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka, 87-100 Toruń Rynek Nowomiejski 17 w zamkniętej           kopercie z dopiskiem OFERTA-REMONT

 1. Termin i miejsce otwarcia ofert 24.05.2019 godz. 11.00 Sala Pracownia Parter

    Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka, 87-100 Toruń Rynek Nowomiejski 17

 1. Termin związania ofertą : 30 dni
 2. Informacje dodatkowe , w tym dotyczące finansowania projektu/programu z e środków

   Unii Europejskiej : nie dotyczy

 

 

 Dyrektor

Galerii i Ośrodka Plastycznej

Twórczości Dziecka w Toruniu

dr Dariusz Delik

 

Toruń dnia 24.04.2019 r.

Załączniki

Wytworzył: Adam Tułodziecki
Data wytworzenia:2019/04/24 12:40
Opublikował:Ewa Katulska
Data publikacji:2019-04-24 12:41:54
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian: