Rok 2010

  1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu

Protokół kontroli 1
Protokół kontroli 2
Protokół kontroli 3
Protokół kontroli 4

Wydział Kontroli Płatników Składek I

dot. 1. Prawidłowości i rzetelności obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

  1. Ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu oraz sprawdzanie prawidłowości obliczania przez płatników składek kwot wyrównań zasiłków oraz odsetek od kwot tych wyrównań i ich rozliczania w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne w wyniku realizacji wyroku TK z dnia 24-06-2008r.
  2. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
  3. Prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

 

  1. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Protokół kontroli 1
Protokół kontroli 2
Protokół kontroli 3
Protokół kontroli 4

 

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

dot. kontroli realizacji zadania i wydatkowania środków przyznanych w ramach dotacji celowej na wykonanie zadań z zakresu kultury objętych mecenatem państwa w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego MECENAT.

 

  1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu

Ocena stanu sanitarnego placówki

Opublikował:Ewa Katulska
Data publikacji:2015-08-10 20:18:34
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian: