Budżet

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz innych właściwych przepisach.
Podstawą gospodarki finansowej Galerii jest roczny plan finansowy, ustalony przez dyrektora, sporządzony w oparciu o wysokość dotacji Organizatora oraz planowane przychody Galerii.

Galeria pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązań z uzyskanych przychodów.
Przychodami Galerii są wpływy:
1) z dotacji budżetowych,
2) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych,
3) z innych źródeł.

 

  • UdostępniającyEwa Katulska
  • Data publikacji: 17.12.2010 10:19
  • Data modyfikacji: 21.03.2018 12:54
  • Ilość wyświetleń:

Rejestr zmian