Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu prowadzi następujące rejestry,                          ewidencje i archiwa:

 • ewidencja związana z konkursami plastycznymi
 • ewidencja związana z zajęciami plastycznymi w pracowniach dydaktycznych
 • rejestr umów najmu i dzierżawy

Administracja

 • rejestr zarządzeń dyrektora GiOPTD
 • rejestr skarg i wniosków
 • rejestr druków ścisłego zarachowania
 • ewidencja czasu pracy
 • księga inwentarzowa
 • rejestr przeprowadzonych kontroli w GiOPTD
 • ewidencja osobowa
 • Rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych
 • Rejestr naruszeń czynności przetwarzania danych osobowych
 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
 • Archiwum zakładowe prowadzone jest na podstawie:
 • ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 • rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwum państwowego  i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. 2015, poz. 1743),
 • zarządzenia nr 5/2013 Dyrektora Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego.

Księgowość

 • księgi rachunkowe
 • księgi inwentarzowe środków trwałych
 • karty wynagrodzeń
 • rejestr zaświadczeń o zatrudnieniu i  wynagrodzeniu pracowników
 • rejestr umów cywilno-prawnych
 • rejestr zamówień publicznych

Informacje zawarte w rejestrach udzielane są w formie pisemnej, w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.

 

Opublikował:Ewa Katulska
Data publikacji:2010-11-17 10:48:44
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian: