Przeglądasz starsze wersje tego wpisu, z dnia 17 grudzień 2016 o 19:38:28, zmodyfikowaną przez Ewa Katulska.

Uwaga! To jest wersja archiwalna artykułu, może zawierać błędne lub nieścisłe informacje.
Proszę zapoznać się z bieżącą wersją artykułu.

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu prowadzi następujące rejestry, ewidencje i archiwa:

 • ewidencja związana z konkursami plastycznymi
 • ewidencja związana z zajęciami plastycznymi w pracowniach dydaktycznych
 • rejestr umów najmu i dzierżawy

Administracja

 • rejestr zarządzeń dyrektora GiOPTD
 • rejestr skarg i wniosków
 • rejestr druków ścisłego zarachowania
 • ewidencja czasu pracy
 • rejestr inwentarza
 • rejestr przeprowadzonych kontroli w GiOPTD
 • ewidencja osobowa
 • Archiwum zakładowe prowadzone jest na podstawie:
 • -ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011r. Nr 123, poz.698)
 • -rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. nr 167,poz. 1375)
 • -zarządzenia nr 5/2013 Dyrektora Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego.

Księgowość

 • księgi rachunkowe
 • księgi inwentarzowe środków trwałych
 • karty wynagrodzeń
 • rejestr zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzeń pracowniczych dla ZUS
 • rejestr umów o dzieło i zleceń
 • rejestr umów cywilno – prawnych
 • rejestr zamówień publicznych

 

Opublikował:Ewa Katulska
Data publikacji:2010-11-17 10:48:44
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian: