Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie  w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip.galeriadziecka.com

Data publikacji strony internetowej: 2015-10-22
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2015-10-22

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

1/ pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

-pochodzą z różnych źródeł,

-są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,

-opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,

-opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

2/ niektóre elementy serwisu posiadają zbyt niski kontrast,

3/ strony nie wyświetlają się tak samo w każdej orientacji ekranu (pionowej/poziomej),

4/ po zmniejszeniu zawartości strony, strona nie mieści się w całości w oknie przeglądarki,

5/ istnieje konieczność przewijania w poziomie i poziomie,

6/ brak możliwości zmiany odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami,

7/ zdarzają się elementy strony, po których poruszanie się klawiaturą jest utrudnione.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adam Tułodziecki , e-mail: a.tulodziecki@galeriadziecka.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 56 622 75 34. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

  1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
  2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz
  3. sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek/skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu posiada 2 lokalizacje.

1/ Główna siedziba Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka znajduje się w budynku przy Rynku Nowomiejskim 17 w Toruniu:

-dostęp dla osób na wózkach do budynku zapewnia wejście główne od frontu pozbawione przeszkód w postaci schodów na poziomie parteru, dostęp do pozostałych kondygnacji jest utrudniony z powodu braku windy,

-korytarze wewnątrz budynków posiadają szerokość co najmniej 0,8 m,

-informacje na temat załatwiania spraw w Galerii udzielane są w Punkcie Informacyjnym

 usytuowanym na parterze w holu głównym budynku,  lub pod numerem telefonu 56

622 75 34  lub poprzez pocztę elektroniczną pod adresem kontakt@galeriadziecka.com,

-brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu oraz wzroku

-brak pętli indukcyjnych,

-toalety nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

-na parterze budynku znajduje się szatnia dla klientów,

-brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

2/ Budynek Filii Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu

przy ul. Kościuszki 41/47 w Toruniu ( budynek administrowany przez SM Kopernik):

-dostęp do budynku zapewniają schody zewnętrzne oraz podjazd,

-brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu oraz wzroku,

-brak urządzenie dźwigowego uniemożliwia poruszanie się pomiędzy poszczególnymi

 kondygnacjami budynku zawierającymi pomieszczenia obsługi klientów, istnieje

 możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze,

-brak toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  • UdostępniającyEwa Katulska
  • Data publikacji: 23.09.2020 09:35
  • Data modyfikacji: 29.10.2020 09:56
  • Ilość wyświetleń:

Rejestr zmian